Sertifikacija proizvoda je postupak kojim se utvrđuje da li proizvod ispunjava standarde, tehničke zahteve, odnosno normativne propise za proizvod i obezbeđuje usaglašenost sa njima. U Srbiji se uobičajno koristi termin „ocenjivanje usaglašenosti“ kada se govori o tehničkim zahtevima za proizvode.

 

Idvorski laboratorije kao treća strana tj. nezavisno sertifikaciono telo pruža svim korisnicima (proizvođačima i uvoznicima) uslugu ocenjivanja usaglašenosti za elektronske aparate i radio-opremu, a shodno tehničkim zahtevima za proizvode prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Službeni glasnik RS, broj 25/2016 i 21/2020) i Pravilniku o radio-opremi (Službeni glasnik RS broj 24/2024) koji su obavezujući shodno važećem Zakonu o tehničkim zahtevim za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (Službeni glasnik RS, broj 49/2021).

 

Idvorski laboratorije su IMENOVANO TELO ovlašćeno od strane nadležnih ministarstava za sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti po ovim pravlinicima.

 

Idvorski laboratorije su takođe AKREDITOVANO sertifikaciono telo prema standardu SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 tako da ispunjavamo sve zahteve za tela koja sertfikuju proizvode, procese i usluge.

 

Sertifikat i obim akreditacije postupaka sertifikacije tj. ocenjivanja usaglašenosti koje sprovodimo možete naći u sekciji „Uputstva, formulari i dokumenta“ na ovoj strani, kao i informacije o cenama, opštim uslovima i načinu postupanja sa eventulanim prigovorima na naše usluge.

 

U zavisnosti od vrste proizvoda (radio-oprema ili elektronski aparati na koje se primenjuje Pravilnik o EMC), detalje o našim imenovanjima, načinu i postupku sertifikacije tj. ocenjivanja usaglašenosti po svakom od pravilnika ponaosob i sve potrebne informacije za korisnike naših usluga možete naći na stranama: